Έρευνες


Έρευνες Κλίματος και Εταιρικής Κουλτούρας

Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι στρατηγικής σημασίας για όλες τις επιχειρήσεις. Αποτελεί τη βάση ανάπτυξης «μοναδικών ικανοτήτων» (core competencies) που δύσκολα αντιγράφονται από τον ανταγωνισμό, όπως είναι:

 • Η εταιρική κουλτούρα
 • Το εταιρικό κλίμα

Αυτές οι παράμετροι προσδιορίζουν την ενδυνάμωση των ανθρώπων και αποτελούν μία βασική προϋπόθεση επιτυχίας. Επιπλέον, το αποτελεσματικό management ασκείται μέσω της ανάλυσης και της συνεχούς καταγραφής των παραγόντων που σχετίζονται με:

 • Τη συνεχή βελτίωση και ευθυγράμμιση με το όραμα
 • Τους επιχειρησιακούς στόχους
 • Την επιχειρησιακή στρατηγική
 • Τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος

Η Team διεξάγει έρευνες με στόχο:

 • Τον εντοπισμό ευκαιριών βελτίωσης του εταιρικού κλίματος
 • Την ανάπτυξη και προσαρμογή της εταιρικής κουλτούρας για την αποτελεσματική υλοποίηση των επιχειρησιακών στόχων και της ικανοποίησης των εργαζόμενων

ΣΤΟΧΟΙ
Πιο αναλυτικά, οι στόχοι των ερευνών κλίματος και εταιρικής κουλτούρας είναι:

 • Ο εντοπισμός πιθανών ασθενών σημείων κλίματος είτε στην εταιρεία ως σύνολο είτε σε μεμονωμένα τμήματα
 • Η προσαρμογή και η ανάπτυξη στοιχείων εταιρικής κουλτούρας, ώστε να εξασφαλιστούν στάσεις και συμπεριφορές απαραίτητες για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων.
 • Η διάγνωση πιθανών αναγκών προσαρμογής-βελτίωσης συστημάτων Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων.
 • Ο εντοπισμός περιοχών βελτίωσης ως προς την άσκηση ηγεσίας των προϊσταμένων όλων των ιεραρχικών επιπέδων.
 • Η διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών σε τομείς όπως είναι η ηγεσία, η ομαδική συνεργασία, η εξυπηρέτηση πελατών, η επικοινωνία.
 • Η ενδυνάμωση του αισθήματος συμμετοχής των εργαζομένων.
 • Η έμπρακτη εκδήλωση του ενδιαφέροντος της εταιρίας γι αυτούς, μέσω της επικοινωνίας «από κάτω προς τα πάνω «.
 • Η παροχή πληροφοριών στη Διοίκηση, για αποφάσεις που σχετίζονται με μελλοντικές αλλαγές.
 • Η διαχρονική παρακολούθηση της εξέλιξης του κλίματος και της εταιρικής κουλτούρας
 • Η σύγκριση με άλλες εταιρίες – αν αυτό απαιτείται.