Προσωπική Ηγεσία


Το πρόγραμμα της Wilson Learning Προσωπική Ηγεσία εστιάζει στις προσκλήσεις της ηγεσίας. Οι ηγέτες πρέπει οι ίδιοι να δίνουν το προσωπικό παράδειγμα ώστε να ακολουθήσουν οι υφιστάμενοί τους. Οι ηγέτες πρέπει να αναπτύσσουν στρατηγικές ώστε το όραμά τους να γίνεται πράξη. Η αυτογνωσία του ηγέτη δίνει προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση και τα στελέχη της.

Το πρόγραμμα αυτό εφοδιάζει τους συμμετέχοντες με εργαλεία και στρατηγικές για να ενδυναμώσουν την προσωπική τους αποτελεσματικότητα σαν ηγέτες, να εξετάζουν το ηγετικό τους στυλ, να καταθέτουν την ηγετική τους φιλοσοφία, να αναπτύξουν το προσωπικό τους ηγετικό όραμα και να δημιουργήσουν τον ηγετικό τους χάρτη.

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα Προσωπική Ηγεσία προσφέρει μία διαδικασία αυτό-ανακάλυψης, αυτό-εξέτασης και μετασχηματισμού ενός ηγέτη. Το πρόγραμμα αυτό βοηθάει τους ηγέτες να απαντήσουν καίρια ερωτήματα για το ηγετικό τους στυλ που αφορούν το όραμά τους, τις αξίες τους, τους στόχους τους, τις δράσεις τους και το θάρρος τους.

Το πρόγραμμα αυτό τονίζει ότι οι ηγέτες πρέπει να ηγούνται με το προσωπικό τους παράδειγμα.

ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ωφελούνται τα μέγιστα από αυτό το μοναδικό εργαστηριακό πρόγραμμα της Wilson Learning, όλοι οι μάνατζερ οι οποίοι πρέπει από το ρόλο τους να λειτουργούν ως παράδειγμα για άλλους. Είναι επίσης ένα πρόγραμμα απόλυτα αναγκαίο για όσους προορίζονται για ηγετικές θέσεις.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα:

  • Γνωρίζουν το προσωπικό στυλ ηγεσίας τους
  • Αναπτύξουν το προσωπικό όραμα της ηγεσίας τους
  • Προσδιορίσουν τις αξίες που θα χαρακτηρίζουν την ηγεσία τους
  • Αναγνωρίσουν τα ισχυρά και ασθενή σημεία τους σαν ηγέτες
  • Αναπτύξουν τον προσωπικό τους «Ηγετοχάρτη» για προσωπική ανάπτυξη.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Στο σεμινάριο χρησιμοποιούνται παρουσιάσεις, παραδείγματα, ασκήσεις, Case studies και εφαρμογές σε πραγματικά προβλήματα. Χρησιμοποιούνται επίσης ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης και εργαλεία προγράμματος εφαρμογής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μία ημέρα.