Ηγεσία Αλλαγών


Η Ηγεσία Αλλαγών είναι ένα ισχυρό πρόγραμμα οργανωσιακής ανάπτυξης της Wilson Learning,  που βοηθά τους ηγέτες να κατανοήσουν το ρόλο τους στην υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής, να αναλάβουν την πραγματοποίηση αλλαγών και να κατευθύνουν τους ανθρώπους τους. Μία επιχείρηση για να ξανακερδίσει την αφοσίωση των στελεχών της σε περιόδους αλλαγών πρέπει να κατανοήσει πώς χάνεται η παρακίνηση και η εστίαση στα αποτελέσματα και τι μπορούν να κάνουν οι ηγέτες για να την επανακτήσουν.

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Ηγεσία Αλλαγών βοηθά τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις αντιδράσεις των ανθρώπων σε περιόδους αλλαγών και εστιάζει στην ανάπτυξη εκείνων των δεξιοτήτων και στρατηγικών που χρειάζονται οι ηγέτες για την αποτελεσματική διοίκηση όλων των προγραμματισμένων αλλαγών.

Η Ηγεσία Αλλαγών περιγράφει τις προσκλήσεις που πρέπει να διαχειριστεί ο ηγέτης σε περίοδο αλλαγών ή κρίσεων και δίνει στους συμμετέχοντες εκείνα τα εργαλεία που απαιτούνται για να ανταποκριθούν επιτυχημένα στις προκλήσεις αυτές και να επιτύχουν τη συστράτευση των εργαζομένων .

ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Oι συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα της Wilson Learning θα έχουν την δυνατότητα να:

  • Κατανοήσουν τον κρίσιμο ρόλο τους στην επιτυχημένη υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής σε περιόδους αλλαγών.
  • Αντιληφθούν πώς διαχέεται η ενέργεια των εργαζομένων σε τέτοιες περιόδους
  • Αναγνωρίσουν τους τύπους αντίληψης της προσωπικής απώλειας και τα χαρακτηριστικά των συμπεριφορών αντίδρασης στην κάθε αλλαγή
  • Αποκτήσουν τις δεξιότητες για να βοηθήσουν τους συνεργάτες τους να προσαρμοσθούν στις αλλαγές
  • Δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις που προωθούν και υποστηρίζουν τις αλλαγές

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Στο σεμινάριο δίδεται ντοσιέ με πλήρεις σημειώσεις και χρησιμοποιούνται Video και μοντέλα συμπεριφορών, παρουσιάσεις, παραδείγματα, βιωματικές ασκήσεις και Case studies.
Με αναπαράσταση ρόλων γίνονται εφαρμογές σε πραγματικά προβλήματα για ανάπτυξη ικανοτήτων αντιμετώπισης των αρνητικών συμπεριφορών που προκύπτουν από την αίσθηση της απώλειας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δύο ημέρες.