Στρατηγική Ευθυγράμμισης


Μια επιτυχημένη επιχείρηση πρέπει να αποσαφηνίσει το όραμα, την αποστολή και τις αξίες της και να προσανατολίσει (ευθυγραμμίσει) τις δομές και τα συστήματα καθώς και τις συμπεριφορές των μελών της ομάδας απέναντι σε αυτά.

Είναι σημαντικό όλοι οι συμμετέχοντες σε έναν οργανισμό να αισθάνονται ότι το όραμα τους ανήκει. Να το έχουν ενστερνισθεί. Μόνο έτσι αυτό γίνεται κινητήρια δύναμη που παρακινεί, δίνει ένα νόημα και έναν οδηγό στην εργασιακή ζωή.

Η έννοια της «στρατηγικής ευθυγράμμισης» περιλαμβάνει διάφορα βήματα με στόχο έναν ενιαίο τρόπο διοίκησης και συμπεριφορών.

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ύπαρξη ενός οράματος στις επιχειρήσεις έχει αποδειχθεί ότι κινητοποιεί τους ανθρώπους και δημιουργεί ένα θετικό κλίμα παρακίνησης. Το πρόγραμμα αυτό βοηθάει τους συμμετέχοντες να επεξεργασθούν το όραμα και την αποστολή της επιχείρησης τους, να εξετάσουν το εξωτερικό περιβάλλον και να προσδιορίσουν τα επόμενα βήματα ώστε η συμπεριφορά των ανθρώπων να είναι συντονισμένη και ευθυγραμμισμένη με το όραμα. Το όλο πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί με τρόπο μοναδικό, ώστε να δίνει σε όλα τα στελέχη της επιχείρησης το αίσθημα της ιδιοκτησίας στην όλη διαδικασία ανάπτυξης και υιοθέτησης του εταιρικού οράματος.

ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο σεμινάριο αυτό οι συμμετέχοντες:

  • Κατανοούν τις επιπτώσεις του οράματος και της αποστολής στη κουλτούρα, τη στρατηγική και την αποτελεσματικότητα μιας εταιρίας
  • Μαθαίνουν να δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε οι εργαζόμενοι να διατυπώνουν ένα πραγματικά κοινό (shared) όραμα
  • Γνωρίζουν τρόπους ώστε να ευθυγραμμίζουν τα συστήματα διοίκησης έτσι ώστε να το εφαρμόζουν πλήρως
  • Τέλος σχεδιάζουν μεθοδολογίες ευθυγράμμισης των καθημερινών συμπεριφορών ώστε να υπηρετείται πλήρως το κοινό όραμα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μια ημέρα.