Ομαδική Συνεργασία


Η Ομαδική Συνεργασία είναι ένα μοναδικό εργαστηριακό πρόγραμμα της Wilson Learning που βοηθά τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις τρεις παραμέτρους κλειδιά – ηγεσία, μαθησιακή αποτελεσματικότητα και ευθυγράμμιση – που απαιτούνται ώστε μία ομάδα να λειτουργεί αποτελεσματικά απέναντι στις προκλήσεις.

Η Ομαδική Συνεργασία περιγράφει τις στρατηγικές που πρέπει να ακολουθήσει μία ομάδα ώστε να πετύχει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα σε περιόδους προκλήσεων.

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Ομαδική Συνεργασία συνδυάζει τη στρατηγική σκέψη με την ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος. Έννοιες όπως στόχοι, στρατηγική, ευκαιρίες, ανάπτυξη, περιβάλλον, αποτελέσματα, συνδυάζονται με τις έννοιες εμπιστοσύνη, συνεργασία, αξιοποίηση διαφορών, σύγκλιση απόψεων. Οι συμμετέχοντες, μέσα από ασκήσεις, εργαλεία αξιολόγησης και ένα μοναδικό εργαλείο Team building, το «Team Map», μαθαίνουν πώς να γίνουν μια ώριμη ομάδα υψηλής απόδοσης.

Το αποτέλεσμα είναι η επίτευξη συνέργειας.

Η προσέγγιση του σεμιναρίου είναι από Μέσα – προς – τα – Έξω (inside-out). Η προσέγγιση έχει 3 στάδια: προσωπική προοπτική, ομαδική προοπτική, ομαδικά αποτελέσματα. Το τελικό, μοναδικό αποτέλεσμα, είναι το «Team map», το οποίο καταγράφει τα στρατηγικά θέματα που αποφασίσθηκαν και αποτελεί ένα μέσο για την παρακολούθηση της προόδου. Τόσο σε επίπεδο στρατηγικής, όσο και σε επίπεδο συνέργειας και σύμπνοιας.

ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Ομαδική Συνεργασία δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες του προγράμματος της Wilson Learning να:

  • Κατανοήσουν τη σημασία της συνέργειας για την επιτυχία της επιχείρησης
  • Αναπτύξουν κοινό όραμα και κοινό προορισμό
  • Προσδιορίσουν και δεσμευθούν σε κοινές αξίες
  • Προσδιορίσουν τις αρχές λειτουργίας
  • Συγκεράσουν ατομικό ταλέντο και ομαδική επίδοση
  • Αναπτύξουν ένα σχέδιο δράσης σε τέσσερις περιοχές – κλειδιά
  1. στόχοι
  2. αξία για τον συνεργάτη
  3. ρόλοι και υπευθυνότητες
  4. αρχές λειτουργίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δύο ημέρες.