Δημιουργία ενός περιβάλλοντος ενδυνάμωσης


Το πρόγραμμα της Wilson Learning Δημιουργία ενός Περιβάλλοντος Ενδυνάμωσης εμβαθύνει στον τρόπο με τον οποίο η ενδυνάμωση των εργαζομένων τους οδηγεί στο να παράγουν καλύτερες ιδέες, να αναπτύσσουν τις ικανότητές τους και να έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους κατά τη διάρκεια της καθημερινής τους εργασίας.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Δημιουργία ενός Περιβάλλοντος Ενδυνάμωσης είναι ένα εργαστηριακό πρόγραμμα που στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του προϊσταμένου και έχει διάρκεια μίας ημέρας. Εμπλεκόμενοι σε ένα εύρος μαθησιακών δραστηριοτήτων, οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν έλλειμμα νέων ιδεών, δείχνουν όμως συχνά επιφυλακτικότητα για την εφαρμογή αυτών των ιδεών. Αυτή η επιφυλακτικότητα μπορεί εύκολα να αποτελέσει εμπόδιο στην ικανότητα μιας επιχείρησης να σκέφτεται με οδηγό το μέλλον και να παραμένει ανταγωνιστική στο σημερινό περιβάλλον του Υπερ-ανταγωνισμού.

Η διαδικασία της Ενδυνάμωσης βοηθάει τους ανθρώπους να δουν τη θετική όψη της αλλαγής και προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία για να διαμορφώσουν το μέλλον αντί να πέσουν θύματά του.

Με τη λήξη του προγράμματος της Wilson Learning, οι συμμετέχοντες έχουν αποκτήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και τις ικανότητες για να:

  • Προσδιορίζουν τα πραγματικά ρίσκα που συνεπάγεται η ενδυνάμωση των ανθρώπων τους
  • Υιοθετούν πρακτικές που ενδυναμώνουν τους ανθρώπους τους στην επιτυχημένη ανάληψη ρίσκων
  • Καλλιεργούν ένα περιβάλλον που υποστηρίζει την επιτυχή ανάληψη ρίσκων
  • Αναπτύσσουν δεξιότητες καθοδήγησης για να στηρίζουν τους ανθρώπους τους να λαμβάνουν ρίσκα με επιτυχία
  • Δημιουργούν ένα πλάνο υποστήριξης της διαδικασίας λήψης ρίσκων