Ανάθεση εργασιών με εμπιστοσύνη


Η Ανάθεση Εργασιών με Εμπιστοσύνη ασχολείται με το πώς πρέπει να γίνεται η ανάθεση των κατάλληλων εργασιών και του κατάλληλου επιπέδου αρμοδιοτήτων, στους κατάλληλους συνεργάτες προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο βαθμός συμμετοχής τους και να αυξηθεί η συνολική παραγωγικότητα της εταιρίας. Οι συμμετέχοντες κατανοούν ότι η αποτελεσματική ανάθεση εργασιών είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο οι άνθρωποι θα είναι σε θέση να πετυχαίνουν περισσότερα με λιγότερους πόρους.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Ανάθεση Εργασιών με Εμπιστοσύνη είναι ένα εργαστηριακό πρόγραμμα της Wilson Learning που στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του προϊσταμένου και έχει διάρκεια μίας ημέρας. Ασχολούμενοι με μία μεγάλη ποικιλία μαθησιακών δραστηριοτήτων, οι συμμετέχοντες κατανοούν τη σημασία της ανάθεσης εργασιών με αίσθημα εμπιστοσύνης, διατηρώντας, παράλληλα, την τελική ευθύνη για το παραγόμενο αποτέλεσμα. Οι συμμετέχοντες εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η ανάθεση εργασιών επιτυγχάνεται και μαθαίνουν μία διαδικασία ανάθεσης που ελαχιστοποιεί τους ενδοιασμούς τους για την τελική ευθύνη της έκβασης του έργου.

Το πρόγραμμα εξετάζει τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ανάθεση εργασιών και στη συνέχεια, παρουσιάζει συγκεκριμένα εργαλεία και δεξιότητες ώστε η ανάθεση να γίνει με αίσθημα εμπιστοσύνης προς τους άλλους. Οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν ότι:

  • Το σύγχρονο περιβάλλον εργασίας απαιτεί την ανάθεση σημαντικών εργασιών σε συνεργάτες.
  • Η αποτυχία ανάθεσης εργασιών έχει αρνητικό αντίκτυπο στη συνολική παραγωγικότητα και στο αίσθημα ικανοποίησης των υπαλλήλων.
  • Υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες για την ανάθεση εργασιών.
  • Προκειμένου να αναθέτουν εργασίες αποτελεσματικά, οι διοικούντες οφείλουν να προσδιορίζουν τη φύση της εργασίας, να επιλέγουν τον κατάλληλο άνθρωπο για να την αναλάβει και να τον υποστηρίζουν ώστε να την ολοκληρώνει με επιτυχία.
  • Το αίσθημα εμπιστοσύνης μπορεί να δημιουργηθεί τόσο στον προϊστάμενο όσο και στον συνεργάτη που έχει αναλάβει μια εργασία μέσω της διαδικασίας ανάθεσής της.
  • Οι προϊστάμενοι πρέπει να υποστηρίζουν τους συνεργάτες που έχουν αναλάβει μία εργασία, παρέχοντάς τους ελευθερία κινήσεων, παρακολουθώντας την πρόοδό τους, προσφέροντας καθοδήγηση όπου κρίνεται απαραίτητη, ενθαρρύνοντάς τους και γιορτάζοντας κάθε επιτυχία τους κατά την πορεία ολοκλήρωσης της εργασίας.