Επίλυση Συγκρούσεων


Το πρόγραμμα της Wilson Learning Επίλυση Συγκρούσεων εμβαθύνει σε συγκεκριμένες δεξιότητες πρόληψης και επίλυσης συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον που εστιάζουν στη συνεργατική, «κερδίζω-κερδίζεις» προσέγγιση.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Επίλυση Συγκρούσεων είναι ένα εργαστηριακό πρόγραμμα που στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του προϊσταμένου και έχει διάρκεια μιας ημέρας. Το πρόγραμμα προσφέρει στις εταιρείες ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω μιας αποτελεσματικής προσέγγισης για την επιτυχή διαχείριση συγκρούσεων και για την επίλυση μη-παραγωγικών συγκρούσεων προτού αυτές επηρεάσουν αρνητικά την εργασία και τις προσωπικές σχέσεις.

 

Οι συμμετέχοντες του προγράμματος της Wilson Learning μαθαίνουν πώς να υιοθετούν μία συνεργατική, «κερδίζω-κερδίζεις» προσέγγιση για την επίλυση συγκρούσεων. Οι βασικές δεξιότητες περιλαμβάνουν: την ικανότητα να αναγνωρίζουν γρήγορα τις πηγές συγκρούσεων ώστε να τις προλαμβάνουν ή να τις αντιμετωπίζουν, τις δεξιότητες αποτελεσματικής διαχείρισης της σύγκρουσης ακόμα και εάν η άλλη πλευρά δεν έχει πρόθεση να λύσει τη σύγκρουση εποικοδομητικά, την ικανότητα να αναγνωρίζουν κοινές αντιδράσεις στις συγκρούσεις και να τις αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά και δεξιότητες επικοινωνίας για τη διαχείριση των συγκρούσεων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ασκήσεις ρόλων, επίδειξη δεξιοτήτων και διαδραστικές ασκήσεις για την εξάσκηση των συμμετεχόντων στους τρόπους πρόληψης των συγκρούσεων όπου είναι δυνατόν και επίλυσης των συγκρούσεων όπου είναι απαραίτητο. Επίσης, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν και χρησιμοποιούν ένα Πλάνο Διαχείρισης Συγκρούσεων, με βάση το οποίο αναλύουν τωρινές αληθινές συγκρούσεις ενώ ετοιμάζονται για την αντιμετώπιση μελλοντικών συγκρούσεων.