Διαχείριση σχέσεων σε περιόδους έντασης


Το πρόγραμμα της Wilson Learning Διαχείριση Σχέσεων σε Περιόδους Έντασης εμβαθύνει στις πρακτικές αποτελεσματικής επικοινωνίας με συνεργάτες διαφορετικών Κοινωνικών Στυλ σε περιόδους έντονου στρες, κατά τις οποίες οι άνθρωποι συχνά επιδεικνύουν υποστηρικτική συμπεριφορά. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τη δική τους τάση για υποστηρικτική συμπεριφορά καθώς και αυτή των συναδέλφων τους, των άμεσων υφισταμένων τους και των εσωτερικών / εξωτερικών πελατών τους.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Διαχείριση Σχέσεων σε Περιόδους Έντασης είναι ένα εργαστηριακό πρόγραμμα που στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του προϊσταμένου και έχει διάρκεια μιας ημέρας. Συμμετέχοντας σε μία μεγάλη ποικιλία μαθησιακών δραστηριοτήτων, οι συμμετέχοντες κατανοούν και αποδέχονται τα Κοινωνικά Στυλ των άλλων, επεξεργάζονται διάφορες υποστηρικτικές συμπεριφορές Κοινωνικών Στυλ και αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χειριστούν την ένταση στο εργασιακό περιβάλλον για να εξασφαλίσουν καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις.

Το πρόγραμμα εξετάζει διάφορες έννοιες σχετικές με τα Κοινωνικά Στυλ σε περιόδους έντασης και, στη συνέχεια, παρουσιάζει συγκεκριμένες δεξιότητες και εργαλεία για τη βελτίωση των επαγγελματικών σχέσεων. Οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν δεξιότητες για:

  • Την κατανόηση του αντίκτυπου που μπορεί να έχει η ένταση των σχέσεων στη συμπεριφορά.
  • Την προσαρμογή της δικής τους συμπεριφοράς προκειμένου να κάνουν τους άλλους να αισθάνονται περισσότερο άνετα στη μεταξύ τους επικοινωνία.
  • Την επιλογή και χρήση κατάλληλων στρατηγικών για τη μείωση της έντασης και τη συνακόλουθη βελτίωση τόσο των διαπροσωπικών σχέσεων όσο και της απόδοσης του τμήματος / της ομάδας και της επικοινωνίας μέσα στο εργασιακό περιβάλλον.
  • Την κατανόηση ότι οι απόψεις και η συνεισφορά όλων των μελών της ομάδας οδηγούν σε αποτελεσματικές λύσεις.
  • Την αντιμετώπιση των δυσκολιών σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων που υπάρχουν στη διαδικασία μετάβασης από τον ρόλο εργαζομένου στο ρόλο του προϊσταμένου.