Παρακίνηση για καλυτέρα αποτελέσματα


Το πρόγραμμα της Wilson Learning Παρακίνηση για Καλύτερα Αποτελέσματα ασχολείται με τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο όλοι οι εργαζόμενοι δίνουν συστηματικά τον καλύτερό τους εαυτό για να πετύχουν. Η παρακίνηση είναι ένας σημαντικός παράγοντας υψηλής απόδοσης και οι διοικούντες πρέπει να γνωρίζουν πώς να χειρίζονται την παρακίνηση χωρίς, ωστόσο, να αγνοούν άλλους παράγοντες που συμβάλλουν στα αποτελέσματα.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Παρακίνηση για Καλύτερα Αποτελέσματα είναι ένα εργαστηριακό πρόγραμμα που στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του κάθε προϊσταμένου και έχει διάρκεια μιας ημέρας. Συμμετέχοντας σε μία μεγάλη ποικιλία μαθησιακών δραστηριοτήτων, οι συμμετέχοντες αναλύουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι εργαζόμενοι είναι πιο αποτελεσματικά παρακινημένοι.

Το πρόγραμμα εξετάζει τις προκλήσεις σχετικά με την παρακίνηση των εργαζομένων και παρουσιάζει συγκεκριμένες δεξιότητες και εργαλεία για τον χειρισμό αυτών των προκλήσεων. Οι συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα της Wilson Learning θα έχουν την δυνατότητα να ανακαλύψουν ότι:

  • Με την παρακίνηση, η απόδοση είναι εφικτή αλλά όχι εγγυημένη – χωρίς την παρακίνηση, η απόδοση είναι αδύνατη.
  • Η παρακίνηση επηρεάζει το τι κάνουν οι άνθρωποι, την ένταση με την οποία το κάνουν και τη χρονική διάρκεια που θα συνεχίσουν να το κάνουν.
  • Υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες παρακίνησης.
  • Ενώ το άτομο αποφασίζει για την παρακίνησή του, οι ηγέτες μπορούν να επηρεάσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα άτομα είναι πιθανότερο να παρακινηθούν.
  • Προκειμένου να επηρεάσουν την παρακίνηση, οι διοικούντες πρέπει να καλλιεργήσουν αυτοπεποίθηση, να συνδέσουν τα οφέλη με την επιτυχία και να εξασφαλίσουν την αξία του οφέλους.
  • Οι προϊστάμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν ότι οι συνεργάτες τους βλέπουν αξία στη δουλειά τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της Συζήτησης Αξίας, η οποία αναλύει τις συνθήκες για καλή απόδοση και προσφέρει μια κατεύθυνση για δράση προκειμένου να προκύψει μεγαλύτερη αξία για τον εργαζόμενο.