Επίλυση προβλημάτων


Το πρόγραμμα της Wilson Learning Επίλυση Προβλημάτων εμβαθύνει στους αποτελεσματικούς τρόπους επίλυσης προβλημάτων στο εργασιακό περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις γρηγορότερα είτε εργαζόμενοι ατομικά είτε ομαδικά. Μαθαίνουν, επίσης, πώς να αισθάνονται λιγότερο άγχος και ενόχληση όταν επιλύουν ένα πρόβλημα καθώς και τρόπους βελτίωσης των πρακτικών που ήδη χρησιμοποιούν κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Επίλυση Προβλημάτων είναι ένα εργαστηριακό πρόγραμμα που στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του κάθε προϊσταμένου, διάρκειας μίας ημέρας. Εμπλεκόμενοι σε μία μεγάλη ποικιλία μαθησιακών δραστηριοτήτων, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν μία μέθοδο έξι βημάτων για την επίλυση των εργασιακών προβλημάτων τους καθώς και μία διαδικασία για τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος προς επίλυση.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος της Wilson Learning, οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με διάφορες έννοιες που αφορούν στην αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων.

Πιο συγκεκριμένα:

 1. Κάνουν το διαχωρισμό μεταξύ δύο προσεγγίσεων επίλυσης προβλημάτων
 2. Αναγνωρίζουν τα εμπόδια για την αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων
 3. Μαθαίνουν τα βήματα της αποτελεσματικής επίλυσης προβλημάτων
 4. Μαθαίνουν τις τεχνικές και τα εργαλεία που συνοδεύουν κάθε βήμα και εξασκούνται πάνω σε αυτά
 5. Εφαρμόζουν τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων σε ένα case-study

Με τη λήξη του προγράμματος, οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να:

  • Λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις γρηγορότερα είτε εργαζόμενοι ατομικά είτε ομαδικά
  • Αισθάνονται λιγότερο άγχος και ενόχληση
  • Βελτιώσουν τις πρακτικές που ήδη χρησιμοποιούν κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων