Αξιολόγηση της απόδοσης


Το πρόγραμμα της Wilson Learning Αξιολόγηση της Απόδοσης εμβαθύνει στα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης και παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο οι αξιολογήσεις μπορούν να ωφελήσουν τόσο τους προϊσταμένους όσο και τους υφισταμένους τους. Οι συμμετέχοντες εξετάζουν «σωστές» και «λανθασμένες» διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης, αναλύουν τις βέλτιστες πρακτικές για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων και εξασκούνται σε όσα μαθαίνουν, συμμετέχοντας σε διάφορες πρακτικές δραστηριότητες και αναπαραστάσεις ρόλων.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Αξιολόγηση της Απόδοσης είναι ένα εργαστηριακό πρόγραμμα που στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του προϊσταμένου και έχει διάρκεια μίας ημέρας. Λαμβάνοντας μέρος σε μία μεγάλη ποικιλία μαθησιακών δραστηριοτήτων, οι συμμετέχοντες επεξεργάζονται επιτυχείς τεχνικές για την προετοιμασία, συμπλήρωση και διεξαγωγή αποτελεσματικών αξιολογήσεων απόδοσης των εργαζομένων. Προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη των αποτελεσματικών αξιολογήσεων της απόδοσης ενώ οι συμμετέχοντες αναλύουν τις συνέπειες των ασαφών αξιολογήσεων στην απόδοση και την παρακίνηση.

Με δεδομένο ότι οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται τις αξιολογήσεις, το πρόγραμμα Αξιολόγηση της Απόδοσης βοηθά τους προϊσταμένους να διαμορφώσουν τη διαδικασία αξιολόγησης ως μία συζήτηση μεταξύ συνεργατών που εστιάζει στους δύο παράγοντες της επαγγελματικής επιτυχίας – επίδοση και ικανοποίηση. Οι συμμετέχοντες αναλύουν τα οφέλη της υψηλής απόδοσης / υψηλής ικανοποίησης τόσο για τον ίδιο τον εργαζόμενο όσο και για την επιχείρηση στο σύνολό της.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος της Wilson Learning, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να εξασκούνται σε μία διαδικασία συμπλήρωσης του εντύπου αξιολόγησης και διεξαγωγής της συζήτησης αξιολόγησης. Εξετάζουν τις οδηγίες για τη βαθμολόγηση της απόδοσης και προσδιορίζουν συχνά λάθη που συνδέονται με τη βαθμολόγηση. Μετά την εξέταση του νομικού πλαισίου που σχετίζεται με τη διαδικασία αξιολόγησης, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν στη συμπλήρωση ενός εντύπου αξιολόγησης και στη διεξαγωγή μιας συζήτησης αξιολόγησης εφαρμόζοντας τις δεξιότητες που μόλις απέκτησαν. Ένα παράδειγμα σε video μιας συζήτησης αξιολόγησης, προσφέρει στους συμμετέχοντες ένα δείγμα της πιο ενδεδειγμένης προσέγγισης αξιολόγησης της απόδοσης.