Καθορισμός στόχων για την επιτυχία


Το πρόγραμμα της Wilson Learning Καθορισμός Στόχων για την Επιτυχία εμβαθύνει στις προκλήσεις του προσδιορισμού στόχων για τους υφισταμένους και προσφέρει ένα μοντέλο στο πλαίσιο της επίδοσης με ικανοποίηση. Οι συμμετέχοντες επεξεργάζονται μεθόδους καθορισμού στόχων αποδεδειγμένης αξίας καθώς και βέλτιστες πρακτικές για τη σύνδεση των στόχων με την εφαρμογή της στρατηγικής. Τέλος, κατανοούν τη σημαντικότητα του προσδιορισμού στόχων που περιλαμβάνουν τόσο στοιχεία επίδοσης όσο και στοιχεία ικανοποίησης του εργαζόμενου.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Ο Καθορισμός Στόχων για την Επιτυχία είναι ένα εργαστηριακό πρόγραμμα που στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ηγέτη και έχει διάρκεια μιας ημέρας. Λαμβάνοντας μέρος σε μία μεγάλη ποικιλία μαθησιακών δραστηριοτήτων, οι συμμετέχοντες επεξεργάζονται τεχνικές για τον καθορισμό στόχων που έχει αποδειχτεί ότι οδηγούν στην επιτυχία. Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες αναλύουν βέλτιστες πρακτικές καθορισμού στόχων ενώ ο «λανθασμένος τρόπος» και ο «σωστός τρόπος» θέσπισης στόχων για τους υφισταμένους εξετάζονται διεξοδικά. Προσδιορίζονται, επίσης, τα χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών στόχων και αποσαφηνίζεται η σύνδεση μεταξύ επιχειρηματικής στρατηγικής και της επίδοσης του υφισταμένου.

Οι συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα της Wilson Learning θα έχουν την δυνατότητα να αναλύουν τους δύο παράγοντες επαγγελματικής επιτυχίας – επίδοση και ικανοποίηση – και συζητούν τα οφέλη της υψηλής επίδοσης / υψηλής ικανοποίησης τόσο για τον ίδιο τον εργαζόμενο όσο και για την επιχείρηση στο σύνολό της. Δίνεται ειδική έμφαση στο τί μπορούν να κάνουν οι προϊστάμενοι για να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που ενισχύει την επίδοση και την ικανοποίηση των εργαζομένων.

Οι συμμετέχοντες εξασκούνται στην καταγραφή σωστά επεξεργασμένων στόχων για τους ίδιους και για τους υφισταμένους τους και σχεδιάζουν μία συζήτηση καθορισμού στόχων. Ένα παράδειγμα σε video μιας συζήτησης καθορισμού των στόχων προσφέρει στους συμμετέχοντες ένα δείγμα της πιο ενδεδειγμένης προσέγγισης.