Διοίκηση Πωλήσεων


Η Διοίκηση Πωλήσεων παίζει σημαντικό ρόλο στον στρατηγικό σχεδιασμό marketing μιας επιχείρησης. Ο βαθμός αποτελεσματικής διοίκησης του δικτύου πωλήσεων προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό και την επιτυχία της επιχείρησης, μια και οι πωλητές είναι αυτοί που φέρνουν τα έσοδα στην επιχείρηση.

Το σεμινάριο αυτό προσφέρει μια συνολική εικόνα των επιμέρους δραστηριοτήτων που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική διοίκηση των πωλήσεων.

Το σεμινάριο αυτό καλύπτει τα τρία αλληλένδετα σταδία του προγραμματισμού/ σχεδιασμού, της υλοποίησης/ εφαρμογής και της αξιολόγησης / ελέγχου των πωλήσεων. Η πρακτική προσέγγιση και το παιχνίδι προσομοίωσης προσφέρουν στους συμμετέχοντες τις τεχνικές και τα «εργαλεία» για επιτυχημένη και αποτελεσματική διοίκηση ενός δικτύου πωλητών.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο στόχος του προγράμματος είναι να δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν τους τρόπους για να διοικούν αποτελεσματικά μία ομάδα πωλητών.

ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να:

  • Κατανοήσουν την σημασία των πωλήσεων στη σημερινή επιχείρηση
  • Αναπτύξουν δεξιότητες για την αποτελεσματική διοίκηση μιας ομάδας πωλητών
  • Εξασκηθούν πρακτικά (μέσω ενός παιχνιδιού προσομείωσης) στην διοίκηση μίας ομάδας πωλητών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δύο – Τρεις ημέρες